bắn pháo hoa

Pháo phản lực bắn loạt là một loại pháo phản lực bắn tên lửa không có điều khiển. Giống như những loại pháo phản lực khác, pháo phản lực nhiều nòng có độ chính xác thấp và có tốc độ bắn (duy trì) thấp hơn so với các loại pháo binh truyền thống. Tuy nhiên, pháo phản lực nhiều nòng có khả năng phóng hàng trăm cân thuốc nổ trong cùng một lúc và gây ra sức sát thương khủng khiếp.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom