bồi thường

Trong luật hợp đồng, bồi thường là nghĩa vụ hợp đồng của một bên (người bồi thường) để bồi thường thiệt hại cho bên kia (người được bồi thường) do hành vi của người bồi thường hoặc bất kỳ bên nào khác. Nghĩa vụ bồi thường không phải lúc nào cũng song hành với nghĩa vụ theo hợp đồng là "khoản giữ vô hại" hoặc "tiết kiệm vô hại". Ngược lại, "bảo đảm" là ngược lại, "bảo đảm" là nghĩa vụ của một bên đảm bảo với bên kia rằng người bảo đảm sẽ thực hiện lời hứa của bên thứ ba nếu không trả được nợ.
Các khoản bồi thường là cơ sở của nhiều hợp đồng bảo hiểm; ví dụ, chủ sở hữu xe hơi có thể mua các loại bảo hiểm khác nhau như một khoản bồi thường cho các loại tổn thất phát sinh từ việc vận hành xe, chẳng hạn như hư hỏng chính chiếc xe, hoặc chi phí y tế sau một tai nạn. Trong bối cảnh đại lý, người giao đại lý có thể có nghĩa vụ bồi thường cho người đại diện của họ về các nghĩa vụ phát sinh trong khi thực hiện các trách nhiệm theo mối quan hệ. Mặc dù các sự kiện làm phát sinh bồi thường có thể được quy định trong hợp đồng, nhưng các hành động phải thực hiện để bồi thường cho bên bị thiệt hại phần lớn là không thể đoán trước và mức bồi thường tối đa thường bị hạn chế rõ ràng.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom