đăng bắc

Đồng Đăng là một thị trấn biên giới thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom