hành chính văn phong

  1. K

    Hướng dẫn Công việc hành chính văn phòng

    Công việc hành chính văn phòng là một thuật ngữ chung để chỉ các công việc liên quan đến việc hỗ trợ hoạt động chung của một tổ chức, doanh nghiệp. Các công việc này thường bao gồm: Quản lý hồ sơ, tài liệu: Tiếp nhận, lưu trữ, sắp xếp, phân loại và quản lý hồ sơ, tài liệu của công ty. Soạn thảo...
Top Bottom