lũy bán bích

Lũy Bán Bích (tên chữ là Bán Bích cổ lũy) là một công trình cổ ở địa giới hai huyện Bình Dương và Tân Long của đất Gia Định xưa. Lũy do Đốc chiến (Nguyễn Cửu Đàm) chỉ huy xây đắp, hình giống mặt trăng xếp, chỉ nửa vách lũy thôi, nên có tên là Bán Bích.Lũy dài 15 dặm (8km586) bao quanh đồn dinh để đề phòng bất trắc.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom