ngày hội xe cổ sài gòn

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong các tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.Vào ngày này, theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người dân Việt Nam được nghỉ lễ 2 ngày: vào 2/9 và 1 ngày trước hoặc sau (trước đó chỉ được nghỉ vào đúng ngày 2/9).

View More On Wikipedia.org
Top Bottom