quận 2

Quận 2 là một quận cũ nằm ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quận được thành lập vào năm 1997 cùng với quận Thủ Đức và Quận 9 trên cơ sở chia tách từ huyện Thủ Đức cũ trước đó. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Quận 2 lại sáp nhập với quận Thủ Đức và Quận 9 để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.Ngày nay, địa danh Quận 2 dùng để chỉ khu vực 1 của thành phố Thủ Đức (thường gọi là Quận 2, TP Thủ Đức). Tên gọi Quận 2 dù không còn được sử dụng trong các văn bản hành chính nhưng vẫn được người dân sử dụng để chỉ khu vực 1 và dễ phân biệt 3 khu vực của thành phố.

View More On Wikipedia.org
Top Bottom